KURUMUMUZ TELEFON GÖRÜŞ GÜNLERİ

GÜNLER

KOĞUŞLAR

PAZARTESİ

 1-2-3 NOLU KOĞUŞ

SALI

 4-5 NOLU KOĞUŞ   

CUMA

 6-7-8 NOLU KOĞUŞ

Telefon görüşmesi için gerekli evraklar
1. Son döneme ait telefon faturasının aslı,
2. Akrabalık derecesini belirten ve nüfus müdürlüklerinden alınan Vukuatlı nüfus kaydı örneği belgesi,
3. Fatura sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi,
4. Fatura sahibine ait muhtarlıktan alınan ikametgah il muhabiri,
5. Cep telefonları için hatlı ise fatura, kontörlü ise abonelik sözleşmesi, gerekmektedir.

Hükümlü ve tutuklunun telefon ile haberleşme görüşme hakkı

    5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 66 ve tüzük’ün 88’inci maddesine göre;
    Hükümlü ve tutuklular belgelendirmeleri koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir.
    Hükümlü ve tutuklular, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakılma veya kısıtlanma cezası ile hücreye koyma cezasının infazı sırasında olmamak koşuluyla, telefon görüşme hakkından yararlandırılır.
    Disiplin cezaları olsa bile, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları veya doğal afet hallerinde hükümlü ve tutukluların telefon görüşmeleri hakları hiçbir şekilde engellenemez.
    Hükümlü ve tutuklular altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hallerinde, Kuruma ait telefon ve faks cihazından yararlandırılır. Bu halde yapılan telefon konuşmaları o haftaya ait konuşma hakkından sayılmaz. Görüşme tutanak ile belgelenir ve tutanak özel bir dosyada saklanacaktır.
    Hükümlü ve tutuklular görüşebilecekleri yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile bir kez ve bir telefon numarası ile bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilir. Herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşmemişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeri ile görüşebilir.
    Konuşma süresi görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı geçemez.
    Tehlikeli hükümlü ve tutuklu oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenenler günde bir kez olmak ve on dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocuklar, annesi ve babası ile görüşebilir.
    Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren, suç oluşturan veya bir suça azmettiren yada yardım etme sonucunu doğurabilecek konuşmalarda bulunduğu dinleme sırasında belirlendiğinde görüşme kesilerek hükümlü ve tutuklu hakkında adli ve idari işlem yapılır.
    Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı, örgütün yöneticiliğini yapmaya devam eden, bu konuda herhangi bir yöntemle kurum içi veya dışındaki kişilere talimat veya mesaj veren hükümlü ve tutuklulara idare ve gözlem kurulu kararıyla telefon görüşmesi hiçbir şekilde yapılmaz.
    Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler idare ve gözlem kurulunun uygun gördüğü hallerde ve 15 günde bir olmak üzere eşi, altsoy, üstsoyu, kardeşleri ve vasisi ile on dakikayı geçmemek üzere görüşebilir.
    Telefon görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü ve tutuklu tarafından karşılanır. Görüşme için kullanılan telefon kartları Kurum Kantininde satılır.
    Hükümlü ve tutuklu telefon görüşme hakkını kullanabilmek için Telefon Görüşme Formu doldurulur. Bu formda görüşme yapmak istediği kişiler, yakınlık derecesi, görüşme yapmak istediği sabit, cep ve yurtdışı telefon numarasını yakınlarının açık adreslerini belirtir ve gerekli belgeleri ekledikten sonra idareye verir. Telefon görüşme formunda gösterilmemiş olan kişilerle telefon görüşmesi yaptırılmaz.
    İdare gerekli gördüğü takdirde masrafı hükümlü ve tutukludan alınmak koşuluyla formdaki bilgilerin doğruluğunu araştırabilir.
    Telefon görüşme formunda yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde yeni bir form düzenlenerek idareye verilecektir.
    Telefon görüşmeye engel halleri bulunmayan hükümlü ve tutukluların görüşme yapmasına izin verilir.
    Kurum içinde hasımlık (Can Güvenliği) veya tehlikeli Tüzüğün 76’ıncı maddesine göre hükümlü ve tutuklu oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen kişilerin durumları da dikkate alınarak gerekli güvenlik önlemleri güvenlik ve gözetim servisi tarafından alındıktan sonra yapılır.
    Hükümlü ve tutuklu konuşmasına kendi adını, soyadını söyleyerek başlar. Görüştüğü karşısındaki kişiye adını, soyadını ve telefon numarasını tekrar etmesini isteyerek konuşmasına devam eder. Bu işlemin yapılması zorunludur.
    Hükümlü / tutuklulara dışarıdan aramak surutiyle telefon görüştürülmesi yaptırılmaz.

    Telefon görüşmeleri Türkçe yapılır. Ancak hükümlü veya tutuklunun Türkçe bilmemesi veya görüşeceği yakınının türkçe bilmemesi durumunda tüzükte yapılan değişiklik gereği türkçe bilmeyen yakını için dilekçe de belirtmesi sonucu görüşme yaptırılır.

    Yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların vermiş oldukları bilgi ve belgeleri şüphe halinde vatandaşı oldukları ülkelerin konsolosluklarından araştırılır.
    Çocuk hükümlü ve tutukluların telefonla konuşma hakları hiçbir şekilde kısıtlanamaz ve engellenemez.
    Hükümlü ve tutukluların yakınları ile yaptığı telefon görüşmeleri, İdare tarafından dinlenir ve elektronik aletler ile kayda alınır.
    Hükümlü ve tutuklu kurumda araç telefonu, cep telefonu , telsiz telefon ve benzeri iletişim araçları bulunduramaz ve kullanamaz.
    Genel ve kısmı arama, yemek dağıtım saatleri ve Kurum asayiş ve güvenliğini bozucu her türlü bireysel veya toplu olaylar sırasında telefon görüşme hakkı kullandırılmaz.

 

 

 

 

Bolvadin C Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. webmaster:Halil İbrahim TEFÇİ İletişim:0553 591 98 53 e-posta:ab172219@adalet.gov.tr